024 Krimparme cementgebonden mortels

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

maandag 4 september 2006 024 Krimparme cementgebonden mortels 839x gelezen

Vele jaren geleden verschenen cementgebonden producten op de markt welke onder de naam krimparme cementgebonden mortels werden verhandeld. Het betreft producten waarbij door toevoeging van expansie-bevorderende

hulpstoffen de plastische krimp wordt gecompenseerd. Aanvankelijk werden deze mortels voornamelijk gebruikt als vervanging van de ondersabelingsmortels bij machinefundaties en (brug)opleggingen. Het aantal toepassingen is groter

geworden en de verwerking heeft plaats in kleine tot zeer grote eenheden.

 

Het ontstaan van krimpscheuren was er veelal de oorzaak van dat de kwaliteit van het product in twijfel werd getrokken, terwijl de diverse methoden van beproeving ook geen duidelijk inzicht in de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van

een product gaven. In een discussienota van de Stutech is een aanzet gegeven om tot onderzoekmethoden te komen; waarbij de relevante eigenschappen van een product kunnen worden vastgesteld.

Deze aanbeveling is bedoeld voor zowel constructeurs als verwerkers om tot een juiste keuze van de toe te passen mortel te komen.

 Er wordt een indeling gegeven van de diverse soorten cementgebonden krimparme mortels en tevens een onderverdeling van elke soort in type en sterkteklasse. Voor de keuring wordt verwezen naar keuringsmethoden volgens NEN-normen. Voor zover er geen NEN-norm voor de desbetreffende eigenschappen aanwezig is, wordt verwezen naar buitenlandse normen of aanbevelingen.

 

De commissie heeft aanvullend onderzoek laten verrichten om de invloed van de mengmethode op het vloeigedrag van gietmortels te bepalen. Ook naar het zwelen krimpgedrag van deze mortels is nader onderzoek verricht en wel speciaal naar

de methode van meten van de volumeverandering in de plastische, zowel als in de verharde fase.

Het onderzoek en de resultaten worden vastgelegd in een CUR-rapport dat in 1991 zal verschijnen.

Voor een aantal kenmerkende eigenschappen van een mortel zijn keuringscriteria vastgesteld en is de wijze van beproeving aangegeven. De uitvoering van deze beproevingen kan veelal alleen maar geschieden in een laboratorium vanwege de

nauwkeurigheid waarmee moet worden gewerkt.

 • Pagina 1
 • Pagina 2
 • Pagina 3
 • Pagina 4
 • Pagina 5
 • Pagina 6
 • Pagina 7
 • Pagina 8
 • Pagina 9
 • Pagina 10
 • Pagina 11
 • Pagina 12

Pagina 1

Rcdactiollc!c bijlagc bij CClI1tllt 19c)1 Ilr. -'
Aanbeveling 24
KRIMPARME CEMENTGEBONDEN
MORTELS
V
ele jaren geleden verschenen cementgebonden produkten op de markt
welke onder de naam krimparme ...
Rcdactiollc!c bijlagc bij CClI1tllt 19c)1 Ilr. -' Aanbeveling 24 KRIMPARME CEMENTGEBONDEN MORTELS V ele jaren geleden verschenen cementgebonden produkten op de markt welke onder de naam krimparme cementgebonden mortels werden ver- handeld. Het betreft produkten waarbij door toevoeging van expansie-be- vorderende hnlpstoffen de plastische krimp wordt gekompenseerd. Aanvankelijk werden deze mortels voornamelijk gebruikt als vervanging van de ondersabelings- mortels bij machinefundaties en (brug)opleggingen. Het aantal toepassingen is gro- ter geworden en de verwerking heeft plaats in kleine tot zeer grote eenheden. Het ontstaan van krimpscheuren was er veelal de oorzaak van dat de kwaliteit van het produkt in twijfel werd getrokken, terwijl de diverse methoden van beproeving ook geen duidclijk inzicht in de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van een produkt gaven. In een discussienota van de Stutech is een aanzet gegeven om tot onderzoekmethoden tekomen; waarbij de relevante eigenschappen van een pro- dukt kunnen worden vastgesteld. Deze aanbeveling is bedoeld voor zowel constructeurs als verwerkers om tot een juiste keuze van de toe te passen mortel te komen. Erwordt een indeling gegeven van de diverse soorten cementgebonden krimparme mortels en tevens een onderverdelingvan elke soortin type en sterkteklasse. Voor de keuring wordt verwezen naar keuringsmethoden volgens NEN-normen. Voor zo- ver er geen NEN-norm voor de desbetreffende eigenschappen aanwezig is, wordt verwezen naar buitenlandse normen of aanbevelingen. De commissie heeft aanvullend onderzoek laten verrichten om de invloed van de mengmethode op het vloeigedrag van gietmortels te bepalen. Ook naar het zwel- en krimpgedrag van deze mortels is nader onderzoek verricht en wel speciaal naar de methode van meten van de volumeverandering in de plastische, zowel als in de verharde fase. Het onderzoek en de resultaten worden vastgelegd in een CUR-rapport dat in 1991 zal verschijnen. Voor een aantal kenmerkende eigenschappen van een mortel zijn keuringscriteria vastgesteld en is de wijze van beproeving aangegeven. De uitvoering van deze be- proevingen kan veelal alleen maar geschieden in een laboratorium vanwege de nauwkeurigheid waarmee moet worden gewerkt. Deze aanbeveling is opgesteld door de CUR-onderzoekcommissie B 39 'Krimpar- me cementgebonden mortels'. Op het moment van verschijnen van deze aanbeveling luidt de samenstelling van deze commissie als voIgt: ing. G.A. Brandt (voorzitter), ing. A. Brink (secretaris) ir. P. van den Berg, W.G. Deys, mevr. HJ. Dikmans-Duenk, ing. HJ. van Weesep (rapporteur), ing. P. Kole (coordinator) en profir. P.c. Kreijger (mentor). De aanbevcling is beoordeeld door CUR-voorschriftencommissie 12 'Beton' en consistent bevonden met NEN 5950.

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.