Aanbeveling Strokenvloeren

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

zaterdag 1 januari 2005 Cement 2005/1 620x gelezen

Strokenvloeren zijn veel toegepaste constructies voor vloeren in de utiliteitsbouw. Vaak worden deze vloeren uitgevoerd met bekistingsplaten en een in het werk gestorte constructieve betonlaag.

 

Ga direct naar de online versie van CUR-Aanbeveling 99:2012.

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina 4

Links in dit artikel

Pagina 1

O n d e r z o e k & t e c h n o l o g i e
Voor schr if ten
ir. S.N.M. Wijte, Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V./rap-
porteur CUR-Voorschriftencommissie 74
Strokenvloeren zijn veel toegepaste ...
O n d e r z o e k & t e c h n o l o g i e Voor schr if ten ir. S.N.M. Wijte, Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V./rap- porteur CUR-Voorschriftencommissie 74 Strokenvloeren zijn veel toegepaste constructies voor vloeren in de utiliteitsbouw. Vaak worden deze vloeren uitgevoerd met bekistingsplaten en een in het werk gestorte constructieve betonlaag. Omdat de berekening van strokenvloeren niet ondubbelzinnig in NEN 6720 (VBC 1995) [1] is geregeld, zijn er in de praktijk diverse berekeningsmethoden ontstaan. Door CUR-voorschrif- tencommissie 74 is CUR-Aanbeveling 99 `Strokenvloeren' opgesteld. Deze Aanbeveling voorziet hopelijk in de behoefte aan een algemeen bruikbare en voor iedereen toegankelijke methode voor de berekening van stroken- vloeren. Volgens de Aanbeveling is een strokenvloer: `een vloerconstructie, geheel of gedeeltelijk ondersteund door kolommen, gecombineerd met in ??n richting, tussen kolommen, dragende verzwaarde stroken die zich stijver gedragen dan de in dezelfde richting over- spannende vloer'. O n d e r s t e u n i n g e n De Aanbeveling Strokenvloeren is een aanvulling op de VBC [1]. In artikel 7.1.4.1 van de VBC wordt voor platen onderscheid gemaakt tussen de verschillende maten van ondersteuning ter plaatse van de rand van de platen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen starre ondersteuningen, verende ondersteuningen en geen ondersteuningen. De krachtsverdeling bij platen met starre onder- steuningen, twee- dan wel vierzijdig, en geen on- dersteuningen - dit zijn puntvormig ondersteunde platen - wordt in 7.4 en 7.5 van de VBC verder uit- gewerkt. Strokenvloeren zijn platen die in ??n rich- ting ter plaatse van de rand niet zijn ondersteund en die in de andere richting veelal verend zijn onder- steund. De krachtsverdeling van dit soort platen komt aan bod in artikel 7.5.2 van de VBC. Dit artikel is, in te- genstelling tot bijvoorbeeld 7.5.3 voor puntvormig ondersteunde platen, zeer summier. K r a c h t s v e r d e l i n g In artikel 7.2 van de VBC zijn diverse mogelijke theo- rie?nbeschrevendievoorhetbepalenvandekrachts- verdeling kunnen worden gehanteerd. Voor plaat- berekeningen zijn vooral de volgende theorie?n geschikt: ? lineaire-elasticiteitstheorie; ? plasticiteitstheorie op basis van een bezwijkme- chanisme; ? plasticiteitstheorie op basis van de evenwichtsme- thode. De twee laatste methoden zijn geschikt voor het toetsenvandeuiterstegrenstoestand;echtervoorhet toetsen van de bruikbaarheidsgrenstoestand, met name bij scheurvorming, kunnen zij niet goed worden gebruikt. In de toelichting op 7.2.6 wordt gewezen op het belang om in verband met de mate van scheurvorming een evenwichtssysteem te kie- zen dat niet al te veel afwijkt van de bij de elastici- teitstheorie behorende belastingsafdracht. Bij het toepassen van de plasticiteitstheorie moet ook de mate van herverdeling en vervormingscapaciteit worden beschouwd. In 7.3.5 wordt de mate van her- verdeling voor platen in geschoorde constructies beperkt. In artikel 7.5.3.7 wordt voor puntvormig on- dersteunde platen zelfs een nog strengere eis gesteld aan de toe te passen herverdeling: om het vroegtij- dig bezwijken tengevolge van pons te voorkomen, mag het steunpuntsmoment dat boven de kolom- koppen ontstaat niet worden gereduceerd. Strokenvloerenwordenindiversemilieuklassentoe- gepast. Een beoordeling van de scheurvorming moet dan ook vaak worden uitgevoerd. Uit [2] en [3] blijkt dat er bij strokenvloeren rondom de kolom sprake is van pons met steunpuntsmomenten in de richting zowel evenwijdig aan als loodrecht op de overspan- ningsrichting van de verzwaarde strook. De in [4] en [5] gekozen wijze voor het bepalen van de krachtsverdeling gaat voorbij aan de momenten die kunnen optreden in de plaatstrook. Deze mo- menten treden vooral op in strokenvloeren waarbij de waarde van relatief klein is. Bij grote waarden van zullen de momenten in de plaatstrook kleiner cement 2005 180 Aanbeveling Strokenvloeren 1 |Overzicht van een stro- kenvloer met aanduiding van strokennamen ls lv b0 b0 0,5ls0,25ls0,25ls middenstrookbsbs halvekolomstrook 0,5 b0 lv - b0 0,5b0 plaatstrook halve verzwaarde strook plaatstrook verzwaardestrook kolomstrook middenstrook

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.