Bedrijfsvloeren in constructief beton met staalvezels 2

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

donderdag 1 maart 2007 Cement 2007/3 1249x gelezen

In dit artikel wordt de theorie van CUR-Aanbeveling 111 met een rekenvoorbeeld toegelicht. Deze is zodanig van opzet, dat het geen ontwerp-, maar een controleberekening is. Niet alle achtergronden komen in dit artikel aan de orde; daarvoor wordt verwezen naar de Aanbeveling.

 

 Ga direct naar de online versie van CUR-Aanbeveling 111.

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina 4
  • Pagina 5

Pagina 1

C o n s t r u c t i e & u i t v o e r i n g
Vezelb eton
cement 2007 3 43
dr.ir.drs. C.R. Braam, TU Delft, faculteit CiTG
ing. A.A. van den Bos, ABT Adviseurs in bouwtechniek
In het vorige artikel  ...
C o n s t r u c t i e & u i t v o e r i n g Vezelb eton cement 2007 3 43 dr.ir.drs. C.R. Braam, TU Delft, faculteit CiTG ing. A.A. van den Bos, ABT Adviseurs in bouwtechniek In het vorige artikel is ingegaan op de achtergronden van de CUR-Aanbeveling voor puntvormig ondersteunde bedrijfsvloeren in constructief beton met staalvezels [1]. In dit artikel wordt de theorie met een rekenvoorbeeld toegelicht. Deze is zodanig van opzet, dat het geen ont- werp-, maar een controleberekening is. Niet alle achter- gronden komen in dit artikel aan de orde; daarvoor wordt verwezen naar de Aanbeveling. Het gekozen voorbeeld betreft een bedrijfsvloer met een lengte en breedte van 30 m. De vloer moet steeds na een gebruiksperiode van vijftien jaar worden ge?n- specteerd. Daarom wordt gerekend met veiligheids- klasse 2. De milieuklasse voor de boven- en onder- kant van de vloer is respectievelijk is XC2 en XC3. De extreme waarde van de veranderlijke belasting Qe = 30 kN/m2 . De factor voor de bepaling van de momentane belastingswaarde = 0,8. De reductie- factor voor de extreme waarde van de veranderlijke belasting is dan (t = 15 jaar): t = 1 + 1 - _____ 9 ln t ___ 50 = 0,973 Nader uitgewerkt wordt een vlakke plaatvloer met een dikte van 250 mm, gefundeerd op palen 220 x 220 mm2 met afstanden lx = ly = 3 m. Bij de randvelden wordt de overspanning loodrecht op de funderings- balk met 15% gereduceerd, dus ly = 2,55 m (fig. 1). Het eigen gewicht G = 0,25 24 = 6,0 kN/m2 . In de uiterste grenstoestand (UGT) is de fundamen- tele combinatie: Pd = 1,2 G + 1,3 Qe t = 45,2 kN/m2 . In de bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT) is de bij scheurvorming aan te houden incidentele combina- tie: prep = 1,0 G + 1,0 Qe t = 35,2 kN/m2 . De rekenwaarde voor de paalbelasting in UGT is: Fd = pd lx ly = 406 kN. M o m e n t e n i n d e v l o e r Bij de toetsing op buiging wordt alleen een midden- veld beschouwd. De rand- en hoekvelden worden niet als maatgevend gezien voor de dimensionering van de middenvelden; indien vereist wordt de vloerdikte in de randvelden groter gekozen en/of wordt beton- staal bijgeplaatst. Dat is een economischer oplossing dan het vergroten van de dikte over de gehele vloer. De momenten in de vloervelden worden afgeleid uit VBC-(of GTB-)tabellen [2, 3]. In VBC-tabellen 19 (GTB III-2; middenveld; ly = lx = 3 m), 23 (GTB IV-3; randveld aan de lange zijde star opgelegd; ly = 3 m, lx = 2,55 m) en 25 (GTB IV-5; hoekveld aan twee randen star opgelegd; ly = lx = 2,55 m) staan de co?ffi- ci?nten voor de vloermomenten vermeld. Omdat in de controle alleen het middenveld wordt beschouwd, wordt alleen tabel 19 (GTB III-2) gebruikt. Negatievemomenten De grootste negatieve momenten treden op boven het steunpunt (co?ffici?nt -132; ly = lx = 3 m; m1,3,7,9 in de tabel). Na het in rekening brengen van r1 = 0,11 m (halve paalafmeting), waaruit volgt 1 = 0,90 (l1 = 3 m), volgt voor het grootste negatieve moment in de kolomstrook van het middenveld: -48,3 kNm/m in UGT en -37,6 kNm/m in BGT. De berekenings- stappen en tussenresultaten zijn weergegeven in tabel 1. Positievemomenten Voor het middenveld is in de kolomstrook de co?ffi- ci?nt +54 (ly = lx = 3 m; m2,8 in VBC-tabel 19), zie tabel 1. Met de bekende 1 = 0,90 volgt voor het midden- veld in de UGT een moment groot: +0,90 0,054 45,2 32 = 19,8 kNm/m. Nu moet met betrekking tot de positieve momenten de situatie belast-onbelast nog in rekening worden gebracht. Hier wordt gekozen voor het gebruiken van de waarden uit de VBC-tabellen als uitgangspunt, te Rekenvoorbeeld Bedrijfsvloeren in constructief beton met staalvezels (2) 1 |Bovenaanzicht van een gedeelte van de vloer 3 m 2,55 m 3m2,55m middenveld randveld funderingsbalk

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.