021 Betonreparatie met cementgebonden polymeergemodificeerde mortels

Bookmark

maandag 4 september 2006 021 Betonreparatie met cementgebonden polymeergemodificeerde mortels 387x gelezen

CUR-Aanbeveling 21 is vervallen. Deze is vervangen door CUR-Aanbeveling 54.

 • Pagina 1
 • Pagina 2
 • Pagina 3
 • Pagina 4
 • Pagina 5
 • Pagina 6
 • Pagina 7
 • Pagina 8
 • Pagina 9
 • Pagina 10
 • Pagina 11
 • Pagina 12
 • Pagina 13
 • Pagina 14
 • Pagina 15
 • Pagina 16
 • Pagina 17
 • Pagina 18
 • Pagina 19
 • Pagina 20
 • Pagina 21
 • Pagina 22
 • Pagina 23
 • Pagina 24
 • Pagina 25
 • Pagina 26
 • Pagina 27
 • Pagina 28
 • Pagina 29
 • Pagina 30
 • Pagina 31
 • Pagina 32
 • Pagina 33
 • Pagina 34
 • Pagina 35
 • Pagina 36
 • Pagina 37
 • Pagina 38
 • Pagina 39
 • Pagina 40
 • Pagina 41
 • Pagina 42
 • Pagina 43
 • Pagina 44
 • Pagina 45
 • Pagina 46
 • Pagina 47
 • Pagina 48
 • Pagina 49
 • Pagina 50
 • Pagina 51
 • Pagina 52
 • Pagina 53
 • Pagina 54

Pagina 1

ALLEEN TER INZAGE
Aanbeveling 21
BETONREPARATIE MET CEMENTGEBONDEN
POLYMEERGEMODIFICEERDE MORTELS
M
et het verschijnen van CUR-aanbeveling 21 wordt voorzien in de be-
hoefte aan nadere ...
ALLEEN TER INZAGE Aanbeveling 21 BETONREPARATIE MET CEMENTGEBONDEN POLYMEERGEMODIFICEERDE MORTELS M et het verschijnen van CUR-aanbeveling 21 wordt voorzien in de be- hoefte aan nadere regelgeving voor de toepassing van cementgebonden, polymeergemodihceerde mortels bij betonreparatie. In deze aanbe- veling zijn onder meer eisen opgenomen ten aanzien van de toe te passen materia- len, de uitvoeringscondities en de wijze waarop keuring en controle van deze mate- rialen en van de daarmee uitgevoerde betonreparatie kunnen plaatshebben. Het uitgangspunt bij het opstellen van deze aanbeveling is geweest, dat aan de hand van een schade-analyse is vastgesteld, dat in het betreffende geval betonreparatie noodzakelijk is ter verzekering van de beoogde duurzaamheid van de betoncon- structie en dat deze betonreparatie moetworden uitgevoerd met een cementgebon- den, polymeergemodihceerde mortel. Vervolgens moet het gewenste kwaliteitsni- veau zijn vastgesteld door hetvoorschrijven van een milieuklasse en een zogenoem- de toepassingsklasse, eventueel aangevuld met extra eisen ten aanzien van sterkte- eigenschappen. In aansluiting hierop kan vervolgens worden voorgeschreven dat de betonreparatie moet geschieden overeenkomstig deze aanbeveling. Het eindresultaat van betonreparatiewerkzaamheden wordt door vele factoren be- paald. Mede vanuit het oogpunt van een zo efficient mogelijke keuring en controle is daarom weloverwogen gekozen voor invoering van een zogenoemde basiskeu- ring, waarbij vooraf moet worden aangetoond dat de betreffende mortel kan vol- doen aan de in deze aanbeveling gestelde eisen. Vervolgens kan door middel van de voorgeschreven uitvoeringscontrole met een beperkt aantal beproevingen worden nagegaan of de betonreparatie met de desbetreffende mortel overeenkomstig de ge- stelde eisen wordt of is uitgevoerd. Opgemerktwordt dat bij de wijze van classihcatie en het systeem van de keuring en controle een zo groot mogelijke aansluiting is gerealiseerd op de DAfStb-Richtlinie 'Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen', die in de loop van 1990 eveneens verschij nt. Met nadruk wordt erop gewezen dat deze aanbeveling de stand van de techniek op het moment van uitgifte weergeeft. De CUR houdt zich dan ook aanbevolen te worden ge1nformeerd over ervaringen die met het gebruik van deze aanbeveling worden opgedaan. CUR-aanbeveling 21 is opgesteld in nauwe samenwerking tussen subconl- missie B 35C 'Regelgeving' en de hier- onder ressorterende werkgroep 1 'Poly- meergemodihceerde zandcementmor- tels' in het kader van CUR-onderzoek- commissie B 35 'Reparatie en bescher- ming van beton'. Bij het verschijnen van deze aanbeveling waren subcommissie B 35C en de werkgroep 1 als voIgt sa- mengesteld: Subcommissie B 35C ir.D.Stoelhorst (voorzitter), ir.P.A.M. Zuidgeest (secretaris), pro?drJ.Bijen, R.E.Hoogenboom, irJ.G.A. van Hulst, ingN.G.B. van der Winden, ing.A.C.Fuchs (coordinator) en ir.H. van Tongeren (mentor). Werkgroep 1 ingN.GB. van der Winden (voorzitter), ing.A.Hoving, RJ Jansen, C.Kiefmann, mw. ir.B.M.G.deKoning- Wilfert, A.Schippers en ir.P.L.MVierveijzer. Voor de totstandkoming van deze aan- beveling traden als rapporteur op irJ.G.A. van Hulst, ingN.G.B. van der Winden en R.EHoogenboom. De aanbeveling is beoordeeld door CUR-voorschriftencommissie 12 'Be- ton' en consistent bevonden met NEN 5950 (VET 1986). Redactionele bijlage bij Cement 1990 nr. 6 1

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.