058 Menggranulaten in betonwanden voor bouwwerken in veiligheidsklasse 1 en 2

Bookmark

maandag 4 september 2006 058 Menggranulaten in betonwanden voor bouwwerken in veiligheidsklasse 1 en 2 276x gelezen

CUR-Aanbeveling 58 is vervallen. Deze is vervangen door CUR-Aanbeveling 80.

 • Pagina 1
 • Pagina 2
 • Pagina 3
 • Pagina 4
 • Pagina 5
 • Pagina 6
 • Pagina 7
 • Pagina 8
 • Pagina 9
 • Pagina 10
 • Pagina 11
 • Pagina 12
 • Pagina 13
 • Pagina 14
 • Pagina 15

Pagina 1

TERINZAGE
Aanbeveling 58
MENGGRANULATEN IN BETONWANDEN VOOR
BOUWWERKEN IN VEILIGHEIDSKLASSE 1 EN 2
Aanvullende bepalingen op
NEN 6720 (VBC 1995)
NEN 5950 (VBr 1995)
NEN 6722 (VBU 1988)
Met het ...
TERINZAGE Aanbeveling 58 MENGGRANULATEN IN BETONWANDEN VOOR BOUWWERKEN IN VEILIGHEIDSKLASSE 1 EN 2 Aanvullende bepalingen op NEN 6720 (VBC 1995) NEN 5950 (VBr 1995) NEN 6722 (VBU 1988) Met het verschUnen van CUR-Aanbeveling 58 'Menggranulaten in betonwanden voor bouw- werken in veiligheidsklasse 1 en 2' wordt voorzien in de noodzakelUke technische regelge- ving, in aanvulling op NEN 6720 (VBC 1995), voor het ontwerpen van betonwanden voor bouwwerken in veiligheidsklasse 1 en 2 met menggranulaten als groftoeslagmateriaal, voor zover deze vallen binnen het toepassingsgebied zoals dat is gedefinieerd in deze Aanbeve- ling. De aanvullende bepalingen zUngegeven in deell van deze Aanbeveling. In respectievelUk deelll en III worden betontechnologische en uitvoeringstechnische bepa- lingen weergegeven in aanvulling op NEN 5950 (VBT 1995) en NEN 6722 (VBU 1988). Om- dat deze Aanbeveling alleen de aanvullende bepalingen op de VBC,de VBTen de VBU bevat, is de paragraafnummering niet overal doorlopend. Aangenomen mag worden dat toepassing van deze bepalingen in combinatie met NEN 6720 zal leiden tot het in NEN 6700 'Technische Grondslagen voor Bouwconstructies TGB 1990 Aigemene Basiseisen' geeiste betrouwbaarheidsniveau van bouwconstructies. Hier- mee wordt voldaan aan de publiekrechtelijke eisen krachtens het Bouwbesluitvoorzover het de sterkte van de bouwconstructies betreft. Van deze Aanbeveling mag worden afgeweken indien wordt gehandeld conform de toelich- ting op artikel1.2, punt m van NEN 6720, I\fwUkingen van de norm'. In het Nederlandse milieubeleid (uiteengezet in het NMp, het NMP+, het NMP2 en de nota Duurzaam Bouwen) wordt bevorderingvan hergebruik van bouw- en sloopafval uitgedragen. In dat kader levert de toepassing van beton- en metselwerkgranulaten als grindvervangend toeslagmateriaal een bUdrage aan uitvoering van dat beleid. In de praktUk wordt veelal een combinatie van beton- en metselwerkgranulaten, aangeduid met 'menggranulaten', toege- past. Voor het op een verantwoorde wUzetoepassen van menggranulaten in beton, is het noodza- kelUk dat mogelUke constructieve, betontechnologische en uitvoeringstechnische conse- quenties worden vastgesteld en opgenomen in de regelgeving. Voor de wUzewaarop kan wor- den beoordeeld of er voor beton met grindvervangende toeslagmaterialen aanvullende be- palingen op de bestaande voorschriften nodig zUn,is door CUR-onderzoekcommissie C 79 een procedure opgesteld, die in CUR-rapport 94-12 is vastgelegd. Nadat CUR-preadviescommissie PC103 aanbevelingen had gedaan met betrekking tot de organisatie rand die procedure, is CUR-onderzoekcommissie C 107 'Toeslagmaterialen in beton. Constructieve aspecten' ingesteld. Daarin wordt in subcommissies de beoordeling Redactionele bijlage bij Cement 1997 nr. 12 (december) 1

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.