067 Bepaling adiabatische temperatuurontwikkeling van een verhardend beton

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

maandag 4 september 2006 067 Bepaling adiabatische temperatuurontwikkeling van een verhardend beton 548x gelezen

Het voorkomen of beheersen van scheurvorming door temperatuurspanningen in verhardend beton is voorveel constructies van belang in verband met eisen ten aanzien van de duurzaamheid, water- of vloeistofdichtheid.

Voor het beheersen van scheurvorming in constructies kan tegenwoordig gebruik worden gemaakt van computersimulaties waarmee uitspraken mogelijk zijn over de kans op scheurvorming in praktijksituaties. Voor betrouwbare uitspraken geldt echter dat de invoergegevens correct moeten zijn. Een van de invoergegevens is de zogenoemde adiabatische temperatuur ontwikkeling van

Het verhardend beton. Om de temperatuurspanningen in een constructie te beheersen, is het kennen van de adiabaat alleen niet voldoende. Ook de ontwikkeling van de sterkte en stijfheid in de tijd zijn bijvoorbeeld gegevens die bekend moeten zijn om betrouwbare uitspraken te doen over de kans op scheurvorming.

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina 4
  • Pagina 5
  • Pagina 6
  • Pagina 7

Pagina 1

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving
Aanbeveling 67
BEPALING ADIABATISCHE TEMPERATUUR-
ONTWIKKELING VAN EEN VERHARDEND BETON
H
et voorkomen of beheersen van scheurvorming ...
Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving Aanbeveling 67 BEPALING ADIABATISCHE TEMPERATUUR- ONTWIKKELING VAN EEN VERHARDEND BETON H et voorkomen of beheersen van scheurvorming doortemperatuurspanningen in ver- hardend beton isvoorveel constructies van belang in verband met eisen ten aanzien van de duurzaamheid, water- of vloeistofdichtheid. Voor het beheersen van scheurvorming in constructies kan tegenwoordiggebruik worden ge- maaktvan computersimulaties waarmee uitspraken mogelijkzijn overde kans op scheurvor- ming in praktijksituaties. Voor betrouwbare uitspraken geldt echter dat de invoergegevens correct moeten zijn. Een van de invoergegevens is de zogenoemde adiabatische tempera- tuurontwikkelingvan hetverhardend beton. Om detemperatuurspanningen in een construc- tie te beheersen, is het kennen van de adiabaat alleen niet voldoende. Ook de ontwikkeling van de sterkte en stijfheid in de tijd zijn bijvoorbeeld gegevens diebekend moeten zijn om be- trouwbare uitspraken te doen over de kans op scheurvorming. Deze Aanbeveling beperkt zich tot een bepalingsmethode voor de adiabatische tempera- tuurontwikkeling van een verhardend beton. Met deze Aanbeveling wordt invulling gegeven aan de behoefte aan een ondubbelzinnigvastgelegde bepalingsmethodevoorde adiabaat. De adiabaat moet per speciesamenstelling in een laboratorium worden bepaald, omdat de temperatuurontwikkeling afhankelijk is van bijvoorbeeld deze samenstelling, de cement- soort en eventuele hulpstoffen. Bij het opstellen van deze Aanbeveling is aansluiting gezocht bij een concept richtlijn van RILEM (TC-119 TCE) ende NT Build 388. De Aanbeveling is opgesteld door CUR-voorschriftencommissie 43 i\diabatische tempera- tuurontwikkeling in beton'. Op het moment van publiceren van deze Aanbeveling was de sa- menstelling van de commissie als voigt: ing. RC. Prins (voorzitter) dr.ir. E. Schlangen (secretarisjrapporteur) dr.ir. K. van Breugel ing. J.1.Dekker ing. R. de Jong H.H.M. Soen ir. G.M. Wolsink ir. C.A. van der Steen ir. J.RG. Mijnsbergen (coordinator) W. Buist (mentor) Deze Aanbeveling is goedgekeurd door de Aigemene Voorschriftencommissie 'Beton' en wordt ondersteund door Voorschriftencommissie 12 'Beton'. Redactionele bijlage bij Cement 1998 nr. 6 (juni) 1

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.