091 Versterken van gewapendbetonconstructies met uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

dinsdag 13 mei 2014 091 Versterken van gewapendbetonconstructies met uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening 1010x gelezen

Het versterken van betonconstructies door er uitwendig koolstofvezelwapeningselementen tegenaan te lijmen, is een jonge, innovatieve techniek. In deze CUR-Aanbeveling worden op basis van de stand der techniek aanbevelingen gegeven voor het ontwerpen en uitvoeren van versterkingen van betonconstructies door middel van het uitwendig oplijmen van koolstofvezelwapening. Omdat een correcte uitvoering de betrouwbaarheid van de versterking in zeer sterke mate bepaalt, is kwaliteitszorg bij de uitvoering zeer belangrijk. Ten tijde van het opstellen van deze Aanbeveling worden de mogelijkheden voor een geregistreerde kwaliteitszorg onderzocht, hetgeen de commissie bijzonder toejuicht.

 

CUR-Aanbeveling 91, tweede herziene uitgave

Digitale versie bestellen

Papieren versie bestellen

 

Lees ook het Cement-artikel Versterken met opgelijmde koolstofwapening.

 • Pagina 1
 • Pagina 2
 • Pagina 3
 • Pagina 4
 • Pagina 5
 • Pagina 6
 • Pagina 7
 • Pagina 8
 • Pagina 9
 • Pagina 10
 • Pagina 11
 • Pagina 12
 • Pagina 13
 • Pagina 14
 • Pagina 15
 • Pagina 16
 • Pagina 17
 • Pagina 18
 • Pagina 19
 • Pagina 20
 • Pagina 21
 • Pagina 22
 • Pagina 23
 • Pagina 24
 • Pagina 25
 • Pagina 26
 • Pagina 27
 • Pagina 28
 • Pagina 29
 • Pagina 30
 • Pagina 31
 • Pagina 32

Pagina 1

1
Aanbeveling 91(tweede, herziene uitgave)
Versterken van gewapend-
betonconstructies met uitwendig
gelijmde koolstofvezelwapening
Het versterken van betonconstructies door er uitwendig ...
1 Aanbeveling 91(tweede, herziene uitgave) Versterken van gewapend- betonconstructies met uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening Het versterken van betonconstructies door er uitwendig koolstofvezelwapeningsele- menten tegen te lijmen, is een jonge, innovatieve techniek. In deze tweede, herziene uitgave van CUR-Aanbeveling 91 worden op basis van de stand der techniek, aanbe- velingen gegeven voor het ontwerpen en uitvoeren van versterkingen van betoncon- structies door middel van het uitwendig oplijmen van koolstofvezelwapening. Omdat een correcte uitvoering de betrouwbaarheid van de versterking in zeer sterke mate bepaalt, is kwaliteitszorg bij de uitvoering zeer belangrijk. Betonconstructies kunnen op vele manieren worden versterkt. Het op de constructie lijmen van wapening is een techniek die al sinds de jaren zestig met stalen strippen wordt uitgevoerd. Sinds het begin van de jaren negentig worden versterkingen ook uitgevoerd met producten op basis van vezelversterkte kunststoffen. De uitvoering hiervan is eenvoudiger dan het lijmen van stalen strippen, waardoor de mogelijkhe- den van het versterken van betonconstructies sterk zijn toegenomen. De vele toepas- singen wereldwijd hebben bewezen dat de techniek in veel gevallen een technisch en economisch haalbare oplossing kan bieden in situaties waar versterken een alterna- tief is voor bijvoorbeeld slopen. Met de berekenings- en uitvoeringstechnische bepa- lingen in deze Aanbeveling wordt voorzien in de benodigde regelgeving. De eerste versie van deze CUR-Aanbeveling is verschenen in 2002 en was opgesteld door werkgroep 1 van CUR-commissie C97B `Versterken van betonconstructies met uitwendige koolstofvezelwapening', waarvan de samenstelling als volgt was: ir. J. Niemantsverdriet (voorzitter), prof.dr.ir. D.A. Hordijk (secretaris/rapporteur), ir. E.R.J.M. Boel, dr.ir. W. Jansze, ing. N. Kaptijn, dr.ir. S. Matthys, ing. R. Sagel, A. van Tilborg, ing. R.S.C. Steeman, dr.ir. A.H.J.M. Vervuurt, ing. R. van der Wijk, ir. P. de Jong (corresponde- rend lid), drs. E. Vega (co?rdinator). Na het verschijnen van de eerste uitgave van CUR-Aanbeveling 91 is deze ge?valueerd en werd vastgesteld dat een herziene uitgave met een beperkt aantal wijzigingen ten opzichte van de eerste versie nodig was, onder meer om beter aan te sluiten op opgedane ervaringen en internationale ontwikkelingen. Deze tweede, herziene uitgave van CUR-Aanbeveling 91 is opgesteld door een aantal leden van werkgroep 1 van CUR-commissie C97B, te weten prof. dr.ir. D.A. Hordijk, ing. N. Kaptijn, dr.ir. S. Matthys en ir. J. Niemantsverdriet. Het toepassingsgebied van deze Aanbeveling is beperkt tot versterking van betoncon- structies voor de mechanismen buiging en dwarskracht met producten op basis van koolstofvezels, bestaande uit vormvaste strippen of als flexibele systemen. Het ver- sterken van een betonconstructie met uitwendige koolstofvezelwapening heeft een positieve invloed op zowel de uiterste grenstoestand als de bruikbaarheidsgrenstoe- stand. Aan beide grenstoestanden wordt in de Aanbeveling aandacht besteed. Bij het ontwerpen van een versterking met uitwendige koolstofvezelwapening dient bedacht te worden dat door de geringe afmetingen van de koolstofwapening, de stijfheid van de constructie in de bruikbaarheidsgrenstoestand slechts in beperkte mate toeneemt. Als het toepassen van de versterking gepaard gaat met een belastingstoename, het- geen veelal het geval zal zijn, kan de gebruikstoestand (vervorming) maatgevend zijn. Het aanbrengen van extra koolstofwapening kan dan worden afgewogen tegen andere vormen van versterken, zoals met stalen strippen. Deze tweede, herziene uitgave van CUR-Aanbeveling 91 is goedgekeurd door de Al- gemene Voorschriftencommissie `Beton' en CUR-voorschriftencommissie 20 `TGB- Betonconstructies' en consistent bevonden met NEN 6720 (VBC 1995). Redactionele bijlage bij cement 2/2007 CUR_91.indd 1CUR_91.indd 1 08-03-2007 15:48:0308-03-2007 15:48:03

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.