035 Bepaling van de buigtreksterkte, De buigtaaiheid en de equivalente Buigtreksterkte van staalvezelbeton

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

maandag 4 september 2006 035 Bepaling van de buigtreksterkte, De buigtaaiheid en de equivalente Buigtreksterkte van staalvezelbeton 1053x gelezen

In overleg met onder andere het Bedrijfschap STS,STUVO,NNI en een aantal staalvezelleveranciers en staalvezelverwerkende bedrijven is door CUR het project: 'Bedrijfsvloeren van beton' geïnitieerd. Hiermee wordt door de CUR beoogd de geconstateerde kennislacunes op te

heffen op het gebied van ontwerp, uitvoering en technologie van op staal gefundeerde bedrijfsvloeren van beton, met het uiteindelijke doel een bijdrage te leveren aan een verbetering van de bestaande praktijk, die nog steeds wordt gekenmerkt door veelvuldig voorkomende

schadegevallen.

Van dit project maken deel uit onderzoekcommissies B 58 'Staalvezelbeton' en C87 'Elastisch ondersteunde bedrijfsvloeren van beton' en voorschriftencommissie 30/NNI-normcommissie 353 56 'Monoliet afgewerkte betonvloeren'.

 

Onderzoekcommissie B 58 'Staalvezelbeton' had tot taak het in een CUR-Aanbeveling vastleggen van een representatieve en reproduceerbare beproevingsmethode ter bepaling van de materiaaleigenschappen van staalvezelbeton, te weten de buigtreksterkte en de buigtaaiheid.

 

Op grond van de opgestelde beproevingsmethode is onderzoek uitgevoerd op balkjes van staalvezelbeton. In deze balkjes is het merendeel van de in ons land verkrijgbare staalvezeltypen verwerkt.

 • Pagina 1
 • Pagina 2
 • Pagina 3
 • Pagina 4
 • Pagina 5
 • Pagina 6
 • Pagina 7
 • Pagina 8
 • Pagina 9
 • Pagina 10
 • Pagina 11
 • Pagina 12

Pagina 1

Aanbeveling 35
BEPALING VAN DE BUIGTREKSTERKTE,
DE BUIGTAAIHEID EN DE EQUIVALENTE
BUIGTREKSTERKTE VAN STAALVEZELBETON
In overleg met onder andere het BedrUfschap STS,STUVO,NNI en een aantal ...
Aanbeveling 35 BEPALING VAN DE BUIGTREKSTERKTE, DE BUIGTAAIHEID EN DE EQUIVALENTE BUIGTREKSTERKTE VAN STAALVEZELBETON In overleg met onder andere het BedrUfschap STS,STUVO,NNI en een aantal staalvezelleve- ranciers en staalvezelverwerkende bedrUvenis doorCUR het project: 'BedrUfsvloeren van be- ton' gelnitieerd. Hiermee wordt door de CURbeoogd de geconstateerde kennislacunes op te heffen op het gebied van ontwerp, uitvoering en technologie van op staal gefundeerde be- drUfsvloeren van beton, met het uiteindelUke doel een bUdragete leveren aan een verbetering van de bestaande praktUk, die nog steeds wordt gekenmerkt door veelvuldig voorkomende schadegevallen. Van dit project maken deel uit onderzoekcommissies B 58 'Staalvezelbeton' en C 87 'Elas- tisch ondersteunde bedrUfsvloeren van beton' en voorschriftencommissie 30/NNI-norm- commissie 353 56 'Monoliet afgewerkte betonvloeren'. Onderzoekcommissie B 58 'Staalvezelbeton' had tottaak het in een CUR-Aanbeveling vast- leggen van een representatieve en reproduceerbare beproevingsmethode ter bepaling van de materiaaleigenschappen van staalvezelbeton, te weten de buigtreksterkte en de buig- taaiheid. Op grond van de opgestelde beproevingsmethode is onderzoek uitgevoerd op balkjes van staalvezelbeton. In deze balkjes is het merendeel van de in ons land verkrUgbare staalvezel- typen verwerkt. Met het publiceren van onderhavigeAanbevelingtezamen metCUR-Aanbeveling36 'Ontwer- pen, berekenen en detailleren van bedrUfsvloeren van constructief beton', vervalt de in juni 1987 als bUlagebUCementverschenen CUR-Aanbeveling 10 'Ontwerpen, berekenen en uit- voeren van bedrUfsvloeren van staalvezelbeton'. Op het moment van verschUnen van deze Aanbeveling luidde de samenstelling van CUR-on- derzoekcommissie B 58 'Staalvezelbeton' als voigt: ing. A.H. Verhagen (voorzitter), H.A. Vervest (secretaris), ir. P.A.M.Maas, ir. D. Nemegeer, A.W.Over, ing. J.J.M. Sperber, ir. A.J. Wubs, ing. A.R. Kerp (coordinator) en prof.dr.ir. A.S.G. Bruggeling (mentor). Redactionele bijlage bij Cement 1994 nr. 2 (februari) 1

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.