039 Beton met grove lichte toeslagmaterialen

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

maandag 4 september 2006 039 Beton met grove lichte toeslagmaterialen 439x gelezen

Met het verschijnen van CUR-Aanbeveling 39 'Beton met grove lichte toeslagmaterialen' wordt voorzien in de noodzakelijke technische regelgeving in aanvulling op NEN6720 (VBC 1990) voor het ontwerpen van betonconstructies in beton met grove lichte toeslagmaterialen, voor zover deze zijn gedefinieerd in deze Aanbeveling. De aanvullende bepalingen zijn gegeven in deel I van deze Aanbeveling.

In respectievelijk deel II en III worden betontechnologische en uitvoeringstechnische bepalingen weergegeven in aanvulling op NEN5950 (VBT 1986) en NEN6722 (VBU 1988). Omdat deze Aanbeveling alleen de aanvullende bepalingen op de VBT,de VBU en de VBC bevat, is de paragraafnummering niet overal doorlopend.

Aangenomen mag worden dat toepassing van deze bepalingen in combinatie met NEN 6720 zullen leiden tot het in NEN6700 'Technische Grondslagen voor Bouwconstructies TGB1990 Algemene Basiseisen' geëiste betrouwbaarheidsniveau van bouwconstructies. Hiermee wordt voldaan aan de publiekrechtelijke eisen krachtens het Bouwbesluit voor zover het de sterkte en (voor bepaalde vloeren) de doorbuiging betreft. Van deze Aanbeveling mag worden afgeweken indien wordt gehandeld in de geest van de toelichting op artikel1.2 punt m 'Afwijkingen van de norm' van NEN 6720.

 • Pagina 1
 • Pagina 2
 • Pagina 3
 • Pagina 4
 • Pagina 5
 • Pagina 6
 • Pagina 7
 • Pagina 8
 • Pagina 9
 • Pagina 10
 • Pagina 11
 • Pagina 12
 • Pagina 13
 • Pagina 14
 • Pagina 15
 • Pagina 16
 • Pagina 17
 • Pagina 18
 • Pagina 19
 • Pagina 20

Pagina 1

Aanbeveling 39
BETON MET GROVE LICHTE TOESLAGMATERIALEN
Aanvullende bepalingen op
NEN 6720 (VBC 1990)
NEN 5950 (VBT 1986)
NEN 6722 (VBU 1988)
Met Ilet verschijnen van CUR-Aanbeveling 39 'Beton ...
Aanbeveling 39 BETON MET GROVE LICHTE TOESLAGMATERIALEN Aanvullende bepalingen op NEN 6720 (VBC 1990) NEN 5950 (VBT 1986) NEN 6722 (VBU 1988) Met Ilet verschijnen van CUR-Aanbeveling 39 'Beton met grove lichte toeslagmaterialen' wordt voorzien in de noodzakelijke technische regelgeving in aanvulling op NEN 6720 (VBC 1990) voor het ontwerpen van betonconstructies in beton met grove lichte toeslagmateria- len, voor zover deze zijn gedefinieerd in deze Aanbeveling. De aanvullende bepalingen zijn gegeven in deell van deze Aanbeveling. In respectievelijk deelll en III worden betontechnologische en uitvoeringstechnische bepa- lingen weergegeven in aanvulling op NEN 5950 (VBT 1986) en NEN 6722 (VBU 1988). Om- dat deze Aanbeveling alleen de aanvullende bepalingen op de VBT,de VBUen de VBCbevat, is de paragraafnummering niet overal doorlopend. Aangenomen mag worden dat toepassing van deze bepalingen in combinatie met NEN 6720 zullen leiden tot het in NEN 6700 'Technische Grondslagen voor Bouwconstruc- ties TGB 1990 Aigemene Basiseisen' geeiste betrouwbaarheidsniveau van bouwconstruc- ties. Hiermee wordt voldaan aan de publiekrechtelijke eisen krachtens het Bouwbesluit voorzover het de sterkte en (voor bepaalde vloeren) de doorbuiging betreft. Van deze Aanbeveling mag worden afgeweken indien wordt gehandeld in de geest van de toelichting op artikel1.2 punt m 'Afwijkingen van de norm' van NEN 6720. Medio 1989 is het door preadviescommissie PD9 'Bouwen in beton met lichte toeslagmate- rialen' opgestelde CUR-rapport 89-3 'Lytag als toeslagmateriaal in beton' gepubliceerd. Tengrondslag aan dit rapport liggen de inventarisatie en evaluatie van de ervaringen die in Nederland zijn opgedaan met Lytagbeton. Voortvloeiend hieruit is CUR-onderzoekcommissie C 75 'Lichtbeton' ingesteld met als taak het door middel van onderzoek vaststellen van de voor het constructieve gedrag van licht- beton van belang zijnde materiaaleigenschappen, waarbij het met name gaat om de eigen- schappen die ten gevolge van het 'brossere' scheurgedrag afwijken van die van grindbeton. Op basis van de onderzoekresultaten heeft werkgroep 2 'Regelgeving' van onderzoek- commissie C 75 de constructieve bepalingen in deze Aanbeveling opgesteld. Hierbij is reke- ninggehouden met de pr ENV1992-1-4: 'Eurocode 2: Design of concrete structures - Part4: The use of lightweight aggregate concrete with closed structure', (final draft februari 1993). Deze pr ENV is het deel1-4 van de ENV 1992-1-1: 1991 'Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1: General rules and rules for Buildings'. De betontechnologische en de uit- voeringstechnische bepalingen zijn opgesteld doorwerkgroep 3 'Technologie en uitvoering'. Redactionele bijlage bij Cement 1994 nr. 7/8 (julilaugustus) 1

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.