Ervaringen CUR-Leidraad 1 gevraagd

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

dinsdag 21 februari 2012 Cement 2012/1 640x gelezen

In mei 2009 is CUR-Leidraad 1 ‘Duurzaamheid van constructief beton met betrekking tot chloride-geïnitieerde wapeningscorrosie’ geïntroduceerd. Een CUR-Leidraad, geen CUR-Aanbeveling: vanwege de beperkte ervaringen met het model is ervoor gekozen eerst ervaring op te doen in de praktijk. Voor het verzamelen en verwerken van die ervaring is een nieuwe CUR-commissie ingesteld: CUR-commissie C177, die op zoek is naar de ervaringen met de CUR-Leidraad. Het gaat hierbij om ervaringen in de praktijk met de leidraad, maar ook om ervaringen naar aanleiding van het gebruik. Dit is een breed gebied, maar het is goed om deze ervaringen op één punt te verzamelen.

  • Pagina 1

Pagina 1

Ervaringen CUR-Leidraad 1 gevraagd 12012 27
thema
Ervaringen CUR-Leidraad 1 gevraagd
Om duidelijk te maken waar de
CUR-commissie naar op zoek is
en om de ervaringen te stroomlij-
nen, zijn de ...
Ervaringen CUR-Leidraad 1 gevraagd 12012 27 thema Ervaringen CUR-Leidraad 1 gevraagd Om duidelijk te maken waar de CUR-commissie naar op zoek is en om de ervaringen te stroomlij- nen, zijn de volgende items benoemd: a.modelgerelateerd; b.met betrekking tot invoerparame- ters; c. het gebruik van de leidraad; d.afgeleide ervaringen. Elk van de punten is hieronder toe- gelicht met enkele voorbeelden. Ad a. modelgerelateerd In de CUR-Leidraad is gekozen voor een model en aanpak van chloride- indringing gebaseerd op Dura- Crete. In de tijd kunnen er natuur- lijk ontwikkelingen zijn die leiden tot aanpassingen op dit gebied. Voorbeelden zijn: ? Verbeteringen in het model: Er zijn voorstellen tot verbetering gedaan in een paper dat gepre- senteerd is tijdens het SLD 2010 congres in Delft. ? Keuze voor veiligheidsfactor of veiligheidsmarge: In de huidige leidraad is gekozen voor een veiligheidsmarge (extra dekking), maar in de praktijk is het gebruikelijk om te werken met een veiligheidsfactor. Wat sluit beter aan? Ad b. met betrekking tot invoer- parameters In de CUR-Leidraad zijn diverse invoer- parameters opgenomen, of juist niet. Bij het gebruik van de CUR-Leidraad in de praktijk leidt dit soms tot onduide- lijkheden.Voorbeelden zijn: ? Aanpassingen invoerparameters: In de CUR-Leidraad wordt nu als uitgangspunt een initieel chloride- gehalte van 0,10% genoemd. In de praktijk schommelt deze waarde rond de 0,1%. Voldoet dit ook? ? Aanvullen tabellen: In de tabellen ontbreekt soms mili- euklasse XS2 en XD2. Ad c. het gebruik van de leidraad Bij het gebruik van de CUR-Leidraad blijkt dat deze niet in alle antwoor- den voorziet. Voorbeelden zijn: ? Nabehandeling in dagen: In de praktijk wordt meer gewerkt met een sterkte als maat voor de ouderdom van beton. ? Maximaal toelaatbare DRCM -waar- den (chloridemigratieco?ffici?nt): Wat houdt dit in: gemiddeld of per meetwaarde, hoe om te gaan met spreiding, wanneer is het afwij- kend en niet meer toelaatbaar? Ad d. afgeleide ervaringen Naar aanleiding van het gebruik van de leidraad ontstaan er afgeleide ervaringen. Dit zijn ervaringen die niet direct met de leidraad zelf te maken hebben, maar komen naar voren als gevolg van het gebruik. Voorbeelden zijn: ? In de ontwikkeling van de DRCM - methode is steeds gewerkt met resultaten van het laboratorium. Deze blijken redelijk constant te zijn en reproduceerbaar (zie het artikel `Ringonderzoek chloridemigratie- proef'in deze Cement). Uit de prak- tijk komen ook berichten van afwij- kingen in de DRCM -waarde ten opzichte van deze ervaringen (zie het artikel`D? DRCM -waarde bestaat niet'in deze Cement). Is dit een ver- schil tussen labcrete en plantcrete, of is er werkelijk iets aan de hand? ? Als een DRCM -waarde niet voldoet, wat zijn dan de sturingsmogelijk- heden van de technoloog? ? Het resultaat van de berekening hangt erg af van de DRCM -waarde. Kleine verschillen leiden tot grote wijzigingen in de ontwerplevens- duur. Klopt dit? ? Als controle wordt gevraagd een DRCM in de praktijk te bepalen. Kan dit en aan welk criterium moet dan worden voldaan? Het is de bedoeling deze lijst verder uit te breiden op basis van gegevens en informatie uit de praktijk. Hier- voor doen we een beroep op ieder- een in de praktijk om ervaringen aan te leveren. Deze ervaringen kunnen op het terrein liggen van de genoemde punten, maar aanvullen- de informatie is ook van harte wel- kom. Eventueel kunnen deze gege- vens zonder projectnaam worden aangeleverd. Contact Heeft u informatie over, of ervaringen met de CUR-Leidraad in de praktijk en wilt u deze delen? Dan ontvangt de CUR-commissie uw reactie graag om deze te kunnen verwerken in de eva- luatie. Contactpersoon voor het aan- leveren van ervaringen is Erwin Vega (CUR Bouw&Infra, Postbus 420, 2800 AK Gouda, 0182 540620, erwin.vega@ curbouweninfra.nl). U kunt ook voor vragen bij hem terecht. In mei 2009 is CUR-Leidraad 1 `Duurzaamheid van constructief beton met betrekking tot chloride-ge?niti- eerde wapeningscorrosie' ge?ntroduceerd. Een CUR-Leidraad, geen CUR-Aanbeveling: vanwege de beperkte ervaringen met het model is ervoor gekozen eerst ervaring op te doen in de praktijk. Voor het verzamelen en verwerken van die ervaring is een nieuwe CUR-commissie ingesteld: CUR-commissie C177, die op zoek is naar de ervaringen met de CUR-Leidraad. Het gaat hierbij om ervaringen in de praktijk met de leidraad, maar ook om ervaringen naar aanleiding van het gebruik. Dit is een breed gebied, maar het is goed om deze ervaringen op ??n punt te verzamelen. Leden van CUR-commissie C177 (in alfabetische volgorde) ir. Jeannette Bouwmeester - van den Bos, BAM Infraconsult prof.dr.ir. Klaas van Breugel, TU Delft ir. Gerard Hol, Ingenieursbureau Bartels prof.dr. Rob Polder, TNO Bouw drs. Erwin Vega, CUR Bouw & Infra dr.ir. Gert van derWegen, SGSINTRON ing. Eelco van der Weij, Betonmor- telbedrijven Cementbouw ir. Gerrit Wolsink, Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.