Grenzen CUR-Aanbeveling 91 in praktijk zichtbaar

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

zondag 1 februari 2004 Cement 2004/2 575x gelezen

Bij zeven viaducten in de A28 in Zwolle is in totaal 25 km koolstofvezellamellen aangebracht. In dit project is CUR-Aanbeveling 91 in de praktijk toegepast en daarmee worden volgens de auteur de grenzen van deze Aanbeveling zichtbaar.

 

Ga direct naar de online versie van CUR-Aanbeveling 91.

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina 4

Pagina 1

C o n s t r u c t i e & u i t v o e r i n g
Br uggenbou w
Dwars door Zwolle wordt de A28
uitgebreid met plusstroken om de
toenemende files in te dammen.
Door het aanleggen van deze
extra strook ...
C o n s t r u c t i e & u i t v o e r i n g Br uggenbou w Dwars door Zwolle wordt de A28 uitgebreid met plusstroken om de toenemende files in te dammen. Door het aanleggen van deze extra strook komt het verkeer dichter op de randen van de kunstwerken te rijden. Dit is de belangrijkste, maar niet de enige reden waardoor deze zwaarder worden belast; ook nog te realise- ren geluidsschermen betekenen een extra belasting. Bij het toetsen van de in de jaren zestig gebouw- de kunstwerken aan de toekom- stige wegindeling bleek dat de stille reserve ervan niet voldeed aan de vigerende sterkte-eisen. Na een variantenstudie is beslo- ten de kunstwerken te versterken met uitwendig gelijmde koolstof- vezelwapening (CFRP: Carbon Fibre Reinforced Polymers). De versterkingen zijn gebaseerd op de belastingen uit de voorlo- pers van de nieuwe Europese voorschriften. Het onverkort toe- passen van de nieuwbouwricht- lijnen leidt tot afkeuren van bestaande kunstwerken. Daarom is het concept Richtlijnen Beoordelen Bestaande Kunst- werken RBBK [2] toegepast. V a r i a n t e n s t u d i e De bestaande kunstwerken zijn getoetst op sterkte- en duurzaam- heidseisen. Door de plusstroken en geluidsschermen werden de vigerende sterkte-eisen conform NEN 6702, NEN 6720 en NEN 6723 met 10% tot 30% overschre- den. Ook vanuit beheersoogpunt was renovatie noodzakelijk. De problemen met de sterkte traden vooral op in de velden; bij enkele kunstwerken ook boven de steun- punten. Voor de versterking van de kunst- werken, in het werk gestorte gewapende plaatviaducten, is een variantenstudie verricht, waarbij de opdrachtgever enkele belang- rijke eisen en randvoorwaarden inbracht. Zo moest de rijksweg tijdens de renovatie van het weg- dek en het aanbrengen van de plusstrook en de geluidsscher- men, bereden kunnen worden in een 4-0-systeem (verkeer in beide richtingen met 2 x 2 versmalde rijstroken op ??n hoofdrijbaan). De gemeente Zwolle wilde tijdens de 4-0-situatie geen afsluiting van de gemeentelijke onderdoorgan- gen en wilde de stremmingen v??r aanvang van dit systeem zoveel mogelijk beperken. Ook mocht de doorrijhoogte met niet meer dan 50 mm worden geredu- ceerd. Als bijzondere technische randvoorwaarde gold dat de kunstwerken versterkt moesten zijn v??rdat het 4-0-systeem zou intreden, omdat dit systeem de maatgevende belasting levert. Als varianten zijn beschouwd: ? aanbrengen randbalken; ? uitwendig gelijmde koolstof- vezelwapening (eventueel voor- gespannen); ? verlijmde stalen strippen; ? aanbrengen constructieve druk- laag; ? uitwendige voorspanning (in langs en/of dwarsrichting); ? nieuwbouw. Criteria waren onder meer kos- ten, uitvoeringsduur, overlast voor weggebruikers, constructie- hoogte en het opwaarderen van de capaciteit van de doorsnede. De kosten en uitvoeringsduur (eis: gereed december 2003, deze datum is gehaald) van versterken met uitwendig gelijmde koolstof- vezelwapening (foto's 1 en 2) waren voor de opdrachtgever maatgevend. Ook aan de eis dat de kunstwerken versterkt dien- den te zijn voordat het 4-0-sys- teem in werking zou treden, kon hiermee uitstekend worden vol- daan. De meeste kunstwerken moesten enkel aan de onderzijde worden versterkt; bij sommige waren ook de steunpuntsmomenten te groot. Hierdoor zou de wapening boven de steunpunten vloeien en zouden de momenten in het veld toenemen. De versterking van de cement 2004 264 Viaducten in Zwolle versterkt met 25 km koolstofvezelwapening Grenzen CUR-Aanbeveling 91 in praktijk zichtbaar ing. M.Th.M. Somers PMSE, Adviesbureau voor Bouwconstructies Wagema- ker bv, Rosmalen Bij zeven viaducten in de A28 in Zwolle is in totaal 25 km koolstofvezellamel- len aangebracht. In dit project is CUR-Aanbeveling 91 [1] in de praktijk toege- past en daarmee worden volgens de auteur de grenzen van deze Aanbeveling zichtbaar. Verder werd duidelijk dat lijmen zonder verkeersbeperking mogelijk is: de hechting van de lamellen wordt niet nadelig be?nvloed en het voorkomt lange files. Een gunstig teken voor de betonreparatiebranche bij de groot- schalige aanleg van spits- en plusstroken in heel Nederland. 1 | Aanbrengen lamellen

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.