Niet-star ondersteunde kanaalplaten

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

zondag 1 januari 2006 Cement 2006/1 1206x gelezen

Toelichting bij CUR/BmS-Aanbeveling 104.

 

Bekijk ook de CUR-Aanbeveling 104 in het online archief.

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina 4
  • Pagina 5

Links in dit artikel

Pagina 1

C o n s t r u c t i e & u i t v o e r i n g
B erekening
cement 2006 1 63
Tot aan het eind van de jaren tach-
tig werden vloerconstructies van
kanaalplaten met meerdere over-
spanningen ...
C o n s t r u c t i e & u i t v o e r i n g B erekening cement 2006 1 63 Tot aan het eind van de jaren tach- tig werden vloerconstructies van kanaalplaten met meerdere over- spanningen gebruikelijk onder- steund door betonbalken, die van- wege de benodigde constructiehoogte ruim onder de vloer uitstaken. De staalindustrie heeft als alternatief daarvoor het `slim floor'-concept ontwikkeld, waarbij de constructiehoogte van stalen liggers is afgestemd op de vloerdikte. Alleen de onderflens, die als oplegging van de kanaal- platen fungeert, steekt onder de vloer uit. De voordelen van een kleinere constructiehoogte en daardoor een vrij leidingbeloop, zijn evident. Er is sprake van ge?n- tegreerde liggers als deze al of niet geheel in de vloerdikte zijn begrepen en er samenwerking bestaat tussen ligger en vloer. De eerste op ware grootte uitge- voerde proeven met deze ge?nte- greerde stalen liggers gaven ver- rassende resultaten te zien: de kanaalplaten bezweken vroegtij- dig. Dat was het begin van een uitgebreid onderzoek in Scandina- vi?, waaruit naar voren kwam dat het niet star ondersteunen van de kanaalplaat een negatieve invloed heeft op de dwarskrachtcapaciteit ervan, zodat daarop moet worden getoetst. Namens de uitgebreide internationale onderzoekcommis- sie is door een onderzoeker van VTT Building Technology te Hel- sinki, [1] geschreven. Omdat de invloed van het niet star ondersteunen van de kanaalplaten zowel de staalindustrie, de prefab- betonindustrie als de producenten van kanaalplaten aangaat, is ervoor gekozen een gezamenlijke publicatie op te stellen. Door de Europese producenten van staal- constructies, verenigd in de ECCS, en die van kanaalplaten, verenigd in de IPHA, is daarom op basis van [1], [2] geschreven. Hierin zijn tevens de resultaten van een aan- tal brandproeven verwerkt. Op basis van [1] en [2] is door CUR/BmS-Commissie VC 53, [3] gepubliceerd, waarin nog geen betonbalken worden behandeld, die ook als ge?ntegreerde liggers kunnen worden toegepast. Vervol- gens is CUR/BmS-Aanbeveling 104, `Vloeren van kanaalplaten met ge?ntegreerde liggers' opge- steld. Deze Aanbeveling omvat, in vier delen, aanvullende bepalingen op NEN 6720, NEN 6770, NEN 6071, NEN 6072 en NEN 6722, waarmee aspecten van zowel beton, staal, brandwerendheid als de uitvoe- ring zijn geregeld. Kanaalplaten zijn sinds jaar en dag uitgebreid onderzocht op hun draagcapaciteit. De periodiek uit te voeren belastingsproeven bij de producenten van kanaalplaten laten een betrouwbaar beeld zien van zowel de buig- als de dwars- krachtcapaciteit. Tijdens deze con- troleproeven zijn de kanaalplaten echter star ondersteund. Door de kanaalplaatvloer niet star te onder- steunen, ontstaan er vervormin- gen in dwarsrichting, die invloed hebben op de dwarskrachtcapaci- teit van de plaat. Omdat in kanaal- platen de buigende momenten bijna altijd maatgevend zijn, zijn de gevolgen van een verminderde dwarskrachtcapaciteit bij toepas- sing van kanaalplaten op een niet starre ondersteuning in de prak- tijk te overzien. Dat betekent niet Toelichting bij CUR/BmS-Aanbeveling 104 Niet-star ondersteunde kanaalplaten prof.ir. H.W. Bennenk, Bennenk Consultancy bv / Mentor CUR-Commissie VC 53 ing. R. Klein Holte, VBI / rapporteur CUR-Commissie VC 53 In de B&U-sector wordt sinds jaren op grote schaal gebruikgemaakt van kanaalplaatvloeren. Ruim een decennium geleden werd een nieuwe fase inge- luid met de introductie van de zogenoemde ge?ntegreerde liggers. CUR/BmS- Aanbeveling 104, die als redactionele bijlage bij deze uitgave van Cement is gevoegd, voorziet in de noodzakelijke rekenregels. 1 |Verhinderde verschui- ving: schuifstroom ver- oorzaakt schuifspanning in het horizontale vlak van het lijf van de kanaalplaat schuifstroom

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.