Nieuwe CUR-Aanbeveling 97 Hogesterktebeton verschenen

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

donderdag 1 juli 2004 Cement 2004/7 718x gelezen

Met het verschijnen in 1994 van CUR-Aanbeveling 37 'Hoge sterkte beton' werd voorzien in de aanvullende regelgeving die noodzakelijk was om betonconstructies te kunnen ontwerpen en uit te voeren in hogesterktebeton (HSB) tot en met sterkteklasse B 105. Deze CUR-Aanbeveling was gebaseerd op de toenmalige kennis en stand der techniek. In de afgelopen toen jaar heeft de kennis van het materiaal zich dermate verder ontwikkeld dat een nieuw document noodzakelijk was. Dit document, CUR-Aanbeveling 97, is bij het vorige nummer van Cement als redactionele bijlage verschenen.

 

Ga direct naar de online versie van CUR-Aanbeveling 97.

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina 4

Pagina 1

O n d e r z o e k & t e c h n o l o g i e
Voor schr if ten
dr.ir. C. van der Veen, TU Delft (voorzitter commissie
VC73)
ir. A.A.J. Reijgersberg, Adviesbureau ir. J.G. Hageman
BV, (rapporteur ...
O n d e r z o e k & t e c h n o l o g i e Voor schr if ten dr.ir. C. van der Veen, TU Delft (voorzitter commissie VC73) ir. A.A.J. Reijgersberg, Adviesbureau ir. J.G. Hageman BV, (rapporteur commissie VC73) Met het verschijnen in 1994 van CUR-Aanbeveling 37 "Hoge sterkte beton" werd voorzien in de aanvullende regelgeving die noodzakelijk was om betonconstructies te kunnen ontwerpen en uit te voeren in hogesterktebe- ton (HSB) tot en met sterkteklasse B 105. Deze CUR- Aanbeveling was gebaseerd op de toenmalige kennis en stand der techniek. In de afgelopen tien jaar heeft de ken- nis van het materiaal zich dermate verder ontwikkeld dat een nieuw document noodzakelijk was. Dit document, CUR-Aanbeveling 97, is bij het vorige nummer van Cement als redactionele bijlage verschenen. De nieuwe Aanbeveling is opgesteld door CUR-voor- schriften-commissie VC73 "Hogesterktebeton". CUR- Aanbeveling 97 geldt ook voor zelfverdichtend hoge- sterktebeton, maar niet voor hogesterkte-lichtbeton. De aanvullende bepalingen en eisen uit de Aanbeve- ling zijn bedoeld te worden toegepast op overwegend statisch belaste betonconstructies, vervaardigd van beton waarvan de karakteristieke kubusdruksterkte ligt tussen 65 en 105 N/mm2 . M e c h a n i s c h e e i g e n s c h a p p e n In de druk- en treksterkterelaties zijn ten opzichte van het `oude' document geen wijzigingen opgetreden. Alleen de aanduiding van de sterkteklasse is aangepast conform de NEN-EN 206-1. Zo wordt bijvoorbeeld de druksterkte B 105 aangeduid met C90/105, waarin C90 de karakteristieke cilinder- druksterkte en 105 de karakteristieke kubusdruksterkte voorstelt. De --diagrammen vastgesteld als functie van de sterkteklasse zijn weergegeven in figuur 1. De commissie is van mening dat van beton met een ho- gere sterkteklasse dan C90/105 onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om hiervoor rekenregels in deze CUR-Aanbeveling op te nemen. Opmerking: Een bi-lineair diagram voor HSB onder druk is ook volgens de Eurocode beton toegestaan. De daar ge- hanteerde waarden voor 'bu wijken slechts in geringe mate af. De elasticiteitsmodulus moet worden bepaald uit E'b = (35900 + 40 f'ck ), in N/mm 2 (1) Dit geldt voor beton samengesteld met grind, met ten hoogste 20% vervangende toeslagmaterialen volgens art. 5.1.1.1 van NEN 6720 (VBC 1995). De gebruikte steensoort als toeslagmateriaal oefent een significante invloed uit op de elasticiteitsmodulus. Om vervormin- gen van (vooral) grote constructies (zoals bruggen) beter te kunnen bepalen, is ervoor gekozen de elasti- citeitsmodulus afhankelijk te maken van de soort toe- slagmateriaal. Indien gebroken graniet, basalt of harde dichte kalk- steen als basis-toeslagmateriaal is toegepast, moet de rekenwaarde van de elasticiteitsmodulus E'b van beton C60/75 of hoger met bovenstaande formule worden bepaald en vermenigvuldigd met 1,2. Indien echter gebroken harde zandsteen als basistoeslagma- teriaal is toegepast, moet de uitdrukking voor E'b worden vermenigvuldigd met 0,7 (fig. 2). De rekenwaarden van de materiaaleigenschappen zijn in CUR-Aanbeveling 97 samengevat in tabel 3a. T i j d s a f h a n k e l i j k e v e r v o r m i n g Kruip Voor de berekening van de kruipvervorming wordt voor HSB dezelfde formulering gehanteerd als in de VBC 1995. Alleen de waarden kb en max waren aange- past voor C60/75 (kb = 0,6) en werden constant gehou- den voor sterkteklassen hoger dan C60/75. Deze for- cement 2004 772 Nieuwe CUR-Aanbeveling 97 "Hogesterktebeton" verschenen 1 |--diagrammen voor hogesterktebeton 2 |Elasticiteitsmodulus als functie van de beton- sterkteklasse betondruksterkte(N/mm) 2 betonstuik () E-modulus?10(N/mm) -32 karakteristieke kubusdruksterkte (N/mm ) 2

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.