Toelichting bij CUR-Aanbeveling 80

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

dinsdag 1 mei 2001 Cement 2001/5 321x gelezen

Als redactionele bijlage is aan dit nummer van Cement CUR-Aanbeveling 80 'Beton met menggranulaat als grof toeslag­ma­te­riaal' toegevoegd. Daarin wordt aangegeven voor welke toepassingen het is toegestaan om 100% van het grove toeslag­ma­te­riaal te vervangen door menggranulaat en welke aanvullende rekenregels dan van toepassing zijn. In dit artikel wordt in­ge­gaan op enkele achtergronden.

 

Ga direct naar de online versie van CUR-Aanbeveling 80.

  • Pagina 1
  • Pagina 2

Pagina 1

O n d e r z o e k & t e c h n o l o g i e
Re g elgev i ng
cement 2001 5 91
Hergebruik van beton en metsel-
werk in de vorm van toeslagma-
teriaal voor beton staat in Neder-
land al sinds het eind  ...
O n d e r z o e k & t e c h n o l o g i e Re g elgev i ng cement 2001 5 91 Hergebruik van beton en metsel- werk in de vorm van toeslagma- teriaal voor beton staat in Neder- land al sinds het eind van de jaren zeventig in de belangstelling. Het feit van een klein en dichtbevolkt land met beperkte mogelijkheden voor het storten van afval, is daarbij in de beginjaren een belangrijke stimulerende factor geweest. Toen zaken als milieu- zorg, duurzaam bouwen en ketenbeheer in de jaren negentig sterk in de belangstelling kwa- men, werd ook in veel andere landen onderzoek gestart naar deze hoogwaardige mogelijkheid vanhergebruikvanbeton-enmet- selwerkgranulaat. Op basis van met name een uit- gebreid onderzoek in de eerste helft van de jaren tachtig [1] is in het begin van de jaren negentig in de betonvoorschriften de opening gemaakt voor toepassing van beton- en metselwerkgranulaat in constructief beton. Volgens de huidige versie van de VBC 1995 [2] is het toegestaan ten hoogste 20% (V/V) van het grove toeslag- materiaal te vervangen door beton- en metselwerkgranulaat, weliswaar met de beperking dat ten hoogste 10% (V/V) van de totalehoeveelheidnatuurlijkhard dicht toeslagmateriaal door met- selwerkgranulaat mag zijn ver- vangen. De `20%-regel' in de VBC 1995 is voor de praktijk een zeer bruik- bare regel, omdat de rekenregels zonder enige aanpassing mogen worden toegepast. Dit betekent dat het al dan niet toepassen van beton- en metselwerkgranulaat in de ontwerpfase nog niet bekend behoeft te zijn. Vanuit de praktijk was er echter een sterke wens de toepassings- mogelijkheden voor beton- en metselwerkgranulaat verder uit te breiden en te komen tot de moge- lijkheid van volledige vervanging van het grove toeslagmateriaal in beton. Daartoe is door Subcom- missie B `Menggranulaten' van CUR-onderzoekscommissie C 107 `Toeslagmaterialen in beton. Con- structieve aspecten', CUR-Aanbe- veling 58 [3] opgesteld, die in 1997 is uitgebracht. Daarin is aangege- ven welke aanvullende bepalin- gen op de betonvoorschriften gelden als het grove toeslagmate- riaal in betonwanden voor bouw- werken in veiligheidsklasse 1 en 2 voor 100% wordt vervangen door menggranulaat. Het werd verantwoord geacht om zonder aanvullend onderzoek deze welis- waar beperkte, maar voor de prak- tijk toch nuttige uitbreiding van het toepassingsgebied te regelen, waarbij geldt dat: ? menggranulaat (foto 1) een combinatie is van betongranu- laat en metselwerkgranulaat, dat voldoet aan de eisen volgens NEN 5905 [4]; ? aanvullende bepalingen, verge- lijkbaar met die voor lichtbe- ton volgens CUR-Aanbeveling 39, van toepassing zijn. O n d e r z o e k Voor een, ten opzichte van CUR- Aanbeveling 58, verdere uitbrei- ding van het toepassingsgebied voor menggranulaat in beton oor- deelde CUR-commissie C107B nader onderzoek noodzakelijk. Uitbreiding toepassingsgebied beton met menggranulaat Toelichting bij CUR-Aanbeveling 80 dr.ir. D.A. Hordijk, Adviesbureau ir. J.G. Hageman bv, Rijswijk ir. J.A. den Uijl, TU Delft, faculteit CiTG ir. J. Stroband, Bekker en Stroband bv, Amsterdam, voorzitter CUR-commissie C107B Als redactionele bijlage is aan dit nummer van Cement CUR-Aanbeveling 80 'Beton met menggranulaat als grof toeslagmateriaal' toegevoegd. Daarin wordt aangegeven voor welke toepassingen het is toegestaan om 100% van het grove toeslagmateriaal te vervangen door menggranulaat en welke aan- vullende rekenregels dan van toepassing zijn. In dit artikel wordt ingegaan op enkele achtergronden. 1 | Menggranulaat, van afval tot ... 2 | ... toepassing in beton- constructie van School voor de Toekomst

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.