Toelichting bij CUR-Aanbeveling 91

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

maandag 1 april 2002 Cement 2002/4 722x gelezen

Eén van de twee redactionele bijlagen bij dit nummer van Cement is CUR-Aanbeveling 91 'Versterken van gewapende betonconstructies met uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening'.

 

Ga direct naar de online versie van CUR-Aanbeveling 91.

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina 4

Pagina 1

O n d e r z o e k & t e c h n o l o g i e
Regelgeving
cement 2002 4 81
Versterken van betonconstructies
door er uitwendig staalplaten te-
genaan te lijmen is een techniek
die al vanaf de jaren ...
O n d e r z o e k & t e c h n o l o g i e Regelgeving cement 2002 4 81 Versterken van betonconstructies door er uitwendig staalplaten te- genaan te lijmen is een techniek die al vanaf de jaren zestig wordt toegepast. Nadat in de jaren tachtig met name de mogelijkhe- den van vezelversterkte kunst- stoffen als wapenings- en voor- spanelementen werden onder- zocht, bleken de kansen voor deze materialen in de daaropvolgende jaren vooral te liggen bij de toe- passing als uitwendig gelijmde wapening. Met name door de re- latief eenvoudige uitvoering blijkt deze techniek in veel gevallen niet alleen technisch maar ook econo- misch haalbaar te zijn. Wereld- wijd is sprake van een enorm sterke toename van het aantal toe- passingen, waarbij tot nu toe meestal elementen op basis van koolstofvezels worden toegepast. Ook in Nederland bestaat grote belangstelling en diverse toepas- singen zijn gerealiseerd. Deze techniekbiedtookzeergoedemo- gelijkheden bij verbouwing, het- geentenopzichtevannieuwbouw een steeds belangrijkere plaats inneemt. Voorbeelden zijn het maken van openingen in vloeren voor een vide of liftschacht en het aanpassen van de originele draag- constructie. Tot slot wordt verwe- zen naar het artikel over onder- houd van de A 10-west, elders in dit nummer. Tot voor kort waren er geen alge- mene richtlijnen voor de bere- kening en uitvoering van con- structies met uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening. Men was aangewezen op de informatie van deleverancier.Indepraktijkblijkt vaak dat het ontbreken van regel- geving aanleiding geeft tot terug- houdendheid bij o.a. opdracht- gevers, constructeurs en toezicht- houdendeinstanties.Methetdoel mogelijke belemmeringen voor toepassing weg te nemen en te komen tot een uniforme aanpak in Nederland is CUR-Aanbeve- ling 91 opgesteld. Internationaal hebben de werkzaamheden pa- Versterken met uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening Toelichting bij CUR-Aanbeveling 91 prof.dr.ir. D.A. Hordijk, Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. en Technische Universiteit Eindhoven ir. J. Niemantsverdriet, Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs E?n van de twee redactionele bijlagen bij dit nummer van Cement is CUR- Aanbeveling 91 `Versterken van gewapende betonconstructies met uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening'. De Aanbeveling is opgesteld door CUR- onderzoekcommissie C97B. Voornoemde auteurs zijn respectievelijk rappor- teur en voorzitter van de commissie. In dit artikel wordt ingegaan op een aan- tal achtergronden. Aanbrengen koolstof- vezellamellen foto: Sika BV

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.