Versterken met opgelijmde koolstofwapening

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

maandag 1 januari 2007 Cement 2007/1 1361x gelezen

In dit artikel worden de aanpassingen van de tweede, herziene uitgave van CUR-Aanbeveling 91 ten opzichte van de eerste versie toegelicht.

 

Ga direct naar de online versie van CUR-Aanbeveling 91.

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina 4

Pagina 1

O n d e r z o e k & t e c h n o l o g i e
xx
cement 2007 1 71
kromming 
onversterkt

e
moment
versterkt

u


u
e
maximaal moment bij volledige
composiet werking
moment waarbij ...
O n d e r z o e k & t e c h n o l o g i e xx cement 2007 1 71 kromming onversterkt e moment versterkt u u e maximaal moment bij volledige composiet werking moment waarbij een onthechtingsmechanisme optreedt u /e > 1,5 Bij nieuwe ontwikkelingen is er altijd een spanningsveld tussen praktijktoepassingen en regelge- ving. Enerzijds is er de wens om voor de nieuwe techniek over regelgeving te kunnen beschik- ken, anderzijds is regelgeving pas goed op te stellen als er vol- doende over de techniek bekend is en praktijkervaring beschikbaar is. Dit speelde ook bij het opstel- len van CUR-Aanbeveling 91, enkele jaren terug. Zoals in de inleiding ervan ook was aangege- ven, bestond er toen over een aantal mechanismen en aan te houden modellen internationaal nog geen consensus. Vanwege het nog in ontwikkeling zijn van berekeningsmethoden werd aan- bevolen de Aanbeveling na een gebruiksperiode van drie jaar te evalueren. Wanneer een wijziging leidt tot een versoepeling van de desbetref- fende bepaling, kan die eenvoudig worden aangegeven. Indien echter een wijziging leidt tot een aan- scherping van de bepaling, rijst vanzelfsprekend de vraag welke consequenties dat kan hebben voor versterkingen die volgens de oorspronkelijke bepalingen zijn uitgevoerd. Bij de aanpassingen die in de tweede, herziene uitgave van CUR-Aanbeveling 91 zijn aan- gebracht, komen beide situaties voor. Het kan zijn dat voor een bepaalde versterking de strippen volgens de tweede uitgave van de Aanbeveling enigszins langer moeten worden uitgevoerd dan volgens de eerste. Dat kan met name optreden als bij het ontwerp van de versterking is gestreefd naar een minimale lengte van de strippen. Om deze reden is door een klein comit? van de voormalige CUR- commissie C97B gekeken naar de mogelijke consequenties voor uit- gevoerde versterkingen. Gekeken is naar diverse versterkingen die zijn uitgevoerd bij civieltechnische constructies (onder meer de ver- sterkingen door Rijkswaterstaat) en in de woning- en utiliteits- bouw. Voor die constructies bleken de wijzigingen geen belangrijke consequenties te hebben. Ook is een parameterstu- die uitgevoerd, waaruit bleek dat er in sommige gevallen geen enkel effect is voor de uiteinde- lijke uitvoering, omdat bijvoor- beeld een niet gewijzigd onthech- tingsmechanisme maatgevend was. In de praktijk zal echter niet altijd zijn gestreefd naar een mini- male lengte, waardoor het effect in diverse situaties beperkt of niet aanwezig zal zijn. In dat verband kan ook worden gewezen op hetgeen in 9.1 van de CUR-Aan- beveling met betrekking tot detail- lering is aangegeven: `Het ver- dient de voorkeur de koolstofvezelwapening in het veld van een op buiging versterkte betonconstructie zover mogelijk naar de oplegging te laten doorlo- pen.' V o l d o e n d e w a a r s c h u w e n d v e r m o g e n In de eerste versie van CUR-Aan- beveling 91 is in 8.1.3e aangege- ven dat in verband met het voor- komen van bros bezwijken de voorwaarde met betrekking tot de hoogte van de betondrukzone volgens 8.1.3. van NEN 6720 moet worden aangehouden. Echter, voor de versterkte betonconstructie waarbij een onthechtingsmecha- nisme maatgevend is, heeft deze eis meestal geen effect. Beter is het om in plaats daarvan een eis te stellen aan de krommingsindex Tweede, herziene uitgave CUR-Aanbeveling 91 Versterken met opgelijmde koolstofvezelwapening ir. J. Niemantsverdriet, Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs prof.dr.ir. D.A. Hordijk, Adviesbureau ir. J.G. Hageman bv en TU Eindhoven drs. E. Vega, CUR Bouw & Infra Het versterken van betonconstructies met opgelijmde koolstofwapeningsele- menten is een jonge innovatieve techniek die wereldwijd, maar ook in Nederland, steeds meer wordt toegepast. Na de eerste toepassingen, een decennium geleden, was er al snel vraag naar technische grondslagen voor deze nieuwe techniek. Daarop heeft CUR-commissie C97B CUR-Aanbeveling 91 [1] opgesteld. Die is in juni 2002 uitgebracht en inmiddels is met deze Aanbeveling enige tijd in de praktijk gewerkt. Omdat op enkele onderde- len aanpassingen wenselijk zijn, bijvoorbeeld om beter aan te sluiten bij de aanpak op internationaal gebied (onder meer fib-Bulletin 14 [2]), wordt de tweede, herziene uitgave van CUR-Aanbeveling 91 [4] uitge- bracht. In dit artikel worden de aanpassingen ten opzichte van de eerste versie toegelicht. 1 |Schematische weergave M--relatie van versterk- te doorsnede

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.