Seminars nieuwe CUR-Aanbeveling betonreparatie

maandag 14 september 2015 675x gelezen

In september verschijnt CUR-Aanbeveling 118 ‘Specialistische instandhoudingstechnieken, repareren van beton’. Deze nieuwe Aanbeveling zal de vertrouwde CUR-Aanbevelingen 53, 54 en 55 vervangen. Ter introductie worden in de regio op 13, 14 en 15 oktober drie seminars georganiseerd voor opdrachtgevers, beheerders en andere geïnteresseerden.

Met het verschijnen van CUR-Aanbeveling 118 wordt een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een vernieuwende visie op betonreparatie. Zo worden reparaties voortaan ingedeeld in drie klassen, waaronder constructief betonherstel. Verder krijgt het denken in risico’s ook de nodige aandacht door eisen te stellen aan zowel de betonreparatie als het betonreparatiebedrijf. De nieuwe Aanbeveling vormt de verbindende schakel tussen de Nederlandse praktijk en de Europese normenserie 1504 en heeft verder ook invloed op de bestaande BRL 3201.

 

Totstandkoming CUR118

In vier lezingen vertellen betrokkenen over de achtergronden van de totstandkoming en het belang van CUR118. Allereerst wordt uitleg gegeven over de verbanden tussen de nieuwe CUR-Aanbeveling en de uit maar liefst tien delen bestaande normenserie NEN-EN 1504. Deze normen bestaan al ruim tien jaar, maar worden tot op heden beperkt aangesproken. Dat komt mede door de plaats die CUR-Aanbevelingen 53, 54 en 55 in de Nederlandse praktijk innemen. Deze drie Aanbevelingen waren op punten gedateerd en behoefden aanpassing. Toegelicht zal worden hoe CUR-Aanbeveling 118 de verbindende schakel vormt tussen de Nederlandse praktijk en de Europese normering.

 

Nieuw in betonreparaties

In CUR118 wordt een geheel andere weg ingeslagen als het gaat om het beschrijven van betonherstel. In de eerste lezing worden deze nieuwe inzichten toegelicht. Een belangrijke nieuwe stap is bijvoorbeeld het indelen van reparaties in drie groepen: esthetische, technische en constructieve betonreparatie. Dit onderscheid is van belang voor opdrachtgevers, adviseurs en het uitvoerend bedrijf. Met name het opnemen van constructieve reparaties heeft de nodige wijzigingen tot gevolg.

Meer dan voorheen wordt in dit document gekeken naar risico’s, uitgedrukt in gevolgklassen en dit in analogie met de Eurocodes. Op basis van gevolgklassen wordt een relatie gelegd met bijvoorbeeld de noodzakelijke keuring en controle en de kwalificatie van het uitvoerend bedrijf. Ook eisen aan het uitgevoerde werk zijn gekoppeld aan de gevolgen die falen van de reparatie heeft. 

 

Constructief herstel en gevolgen voor de praktijk

De nieuwe verdeling in drie reparatievormen stelt bijzondere eisen aan het onderzoek, de bestekfase/contractfase en de uitvoering daarvan. Tijdens de lezing wordt ingezoomd op vooral het constructief herstel of versterken. Ingegaan wordt op de betekenis van een dergelijk herstel, de daarvoor benodigde voorbereidingen en de bijzondere eisen die er gelden voor een succesvolle uitvoering.

Het doel van CUR-Aanbeveling 118 is het vereenvoudigen van contracten en het voorkomen van miscommunicatie. Vragen die aan bod komen, zijn: wat moet bekend zijn, welke afspraken zijn nodig, hoe omschrijven we een betonreparatie deugdelijk in een contract en wie doet wat.

 

CE-keurmerk, afwijkende eisen op reparatieproducten

Deze lezing staat in het teken van de relatie tussen het CE-keurmerk op reparatieproducten en de eisen die aan producten worden gesteld in de CUR-Aanbeveling. Een actueel thema, want mogen er wel andere, afwijkende of hogere eisen worden gesteld? Tijdens de voordracht wordt hierop ingegaan. Misverstanden kunnen ontstaan over testresultaten. Zijn producttesten te vergelijken met keuringen in het veld?

 

Het CUR-effect op certificatieregelingen

Het denken in gevolgen betekent ook aandacht voor borging van het proces. Al vele jaren zijn er talrijke bedrijven die gecertificeerd zijn op basis van BRL 3201 ‘Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies’ en onderliggende URL’s. CUR-Aanbeveling 118 zal gevolgen hebben voor deze certificatieregelingen. Tijdens deze lezing wordt dit onderwerp inhoudelijk besproken en wordt ingegaan op nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van BRL 3201.

 

Organisatie en aanmelding

Gekozen is voor drie regionale bijeenkomsten in respectievelijk noord, midden en zuid Nederland. Op deze wijze komt de benodigde informatie eenvoudig binnen ieders handbereik. De opbrengst van de seminars zal worden aangewend voor de verdere ontwikkeling van flankerende regelgeving op dit gebied.

Aanmelding voor een van de drie seminars kan via de Betonvereniging. Ook voor meer informatie kunt u bij daar terecht.

 

Data

13 oktober 2015, 13.00-17.00 uur, Fries Congrescentrum, Drachten         

14 oktober 2015, 15.00-19.00 uur, Het oude Station, Houten        

15 oktober 2015, 13.00-17.00 uur, techniekHuys, Veldhoven       


Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.