Fair use policy

Voor het gebruik van de online producten op www.cur-aanbevelingen.nl hanteren wij een zogenaamde ‘Fair Use Policy’. Dit houdt in dat er wordt uitgegaan van ‘gemiddeld’ gebruik en er geen vaste datalimiet wordt gesteld op de hoeveelheid dataverkeer.

 

Onder gemiddeld gebruik verstaan wij maximaal 5x het daadwerkelijke gemiddelde van alle abonnees op de CUR-Aanbevelingen. Ligt het gebruik daarboven dan behouden wij ons het recht voor de toegang tot het online archief op te schorten.

 

Het kan voorkomen dat u uw account incidenteel aan een collega beschikbaar stelt. In analogie met het gedrukte blad is daar niets op tegen. Het is echter niet de bedoeling dat meerdere gebruikers structureel via één account toegang hebben tot het archief. Wees dus voorzichtig met gebruik door anderen, geef uw gegevens zeker niet aan personen buiten de eigen organisatie en verander regelmatig uw wachtwoord.

 

Mocht het gebruik van een account duidelijk afwijken van het gemiddelde dan nemen wij contact met u op om uw licentie in overeenstemming te brengen met het werkelijke gebruik.

Auteursrecht

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. De rechten berusten bij Aeneas Media.

 

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige ander manier, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

Als, in de opinie van Aeneas Media, een klant de bepalingen van deze Fair Use Policy of het auteursrecht overschrijdt nemen wij contact met u op. In geval van misbruik behouden wij ons het recht voor de toegang tot het online archief te blokkeren.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.