CUR-Aanbeveling 025
Korte ankers in beton

do 12 juli 2018
artikel

In NEN 6720 (VBC 1995) worden rekenregels gegeven voor ingestorte ankers. Daarbij wordt voor de verankering uitgegaan van de verankeringslengte zoals die voor wapeningsstaven in constructiefbeton wordt toegepast ('gewapend-betontechniek'). In de dagelijkse bouwpraktijk worden zeer veel constructieve bevestigingen toegepast, waarbij gebruik wordt gemaakt van korte ingestorte of achteraf ingeboorde ankers. Voor die ankers, met een relatief korte verankeringslengte (veelal ongeveer 10 maal de diameter), is de gewapend-betontechniek niet toepasbaar en zijn in Nederland geen publiekrechtelijk aangestuurde voorschriften beschikbaar. Om die reden is, op basis van onder meer STUVOrapport 85 [1] en het werk van SBR-commissie B7 'Verbindingen in prefab beton' [2, 3], door de toenmalige werkgroep 1 'Korte ankers' van voorschriftencommissie 20 'Ontwerp en berekening', in 1991 CUR-Aanbeveling 25 'Momentgecontroleerde spreidankers en korte lijmankers in verharde betonconstructies' opgesteld. In internationaal verband hebben de ontwikkelingen rand korte ankers de laatste jaren niet stilgestaan. Op basis van zeer veel experimenteel onderzoek is de kennis omtrent het gedrag van de verschillende ankertypen, ankergroepen enz. zeer sterk toegenomen. Daarmee was het mogelijk om voor achteraf aangebrachte ankers in EOTA-verband een Europese goedkeuringsrichtlijn [4]op te stellen. Daarnaast is in CEB-verband (thansfib) de kennis vastgelegd in een State-of-the-Art rapport [5]en zijn rekenregels [6] opgesteld. Voor beide werkzaamheden (het opstellen van de goedkeuringsrichtlijn en het opstellen van de rekenregels) geldt dat, ten tijde van het verschijnen van de onderhavige CUR-Aanbeveling, delen gereed zijn voor een aantal ankertypen en dat verder wordt gewerkt aan de delen voor andere ankertypen. Eind 1988 is de richtlijn Bouwproducten gepubliceerd, die is geïmplementeerd in Hoofdstuk XII van het Bouwbesluit. Op grond van die richtlijn worden Europese technische specificaties, onder meer in de vorm van Europese goedkeuringsrichtlijnen (ETAG's) en Europese technische goedkeuringen (ETA's), opgesteld en afgekondigd. De ETAG voor metalen ankers toegepast in beton [4] is door de Europese Commissie vastgesteld en in Nederland afgekondigd in de Staatscourant 1998,114 van 18 juni 1998. Daar mee is het mogelijk geworden op basis van de ETAG een ETA op te stellen voor een in Nederland geproduceerd anker dat valt binnen het toepassingsgebied van de ETAG. De ETA die op grond van die ETAG is opgesteld, heeft in Nederland de status van kwaliteitsverklaring. Dat geldt ook voor een in het buitenland afgegeven ETA. Een Europese technische goedkeuring is gekoppeld aan de plicht de CE-markering voor het product te voeren. In de praktijk komt het erop neer dat voor een anker met CE-markering de opgegeven eigenschappen moeten als juist worden geaccepteerd. Tot welk niveau die eigenschappen in een constructief ontwerp mogen worden benut, hangt af van de aan te houden veiligheden (onder meer de partiële veiligheidsfactoren), die op nationaal niveau moeten worden vastgesteld. In deze CUR-Aanbeveling worden daarvoor richtlijnen aangegeven.

Bekijk deze aanbeveling in de shop

Deze aanbeveling downloaden? de volledige aanbeveling is gratis beschikbaar voor CUR leden. Log in om deze te kunnen zien. Nog geen lid? Bekijk onze lidmaatschappen.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je CUR-Aanbevelingen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren